📧 ใบแจ้งหนี้ของฉัน

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.dexserver.com/ 

2.หน้าต่างนี้ไว้แจ้งสถานะใบแจ้งหนี้ (บิล) ที่เราได้รับมาในแต่ละเดือน

  – Paid ชำระแล้ว

  – Unpaid ยังไม่ได้ชำระ

  – Refunded ขอคืนเงิน

รายละเอียดต่างๆ

  – Invoice # หมายเลขใบแจ้งหนี้

  – Invoice Date วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้

  – Due Date วันครบกำหนดชำระ

  – Total ยอดเงิน

  – Status สถานะ

3. การดูรายละเอียด ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

Was this article helpful?

Related Articles